Operacijų virtualia valiuta Bitcoin vykdymo CoinGate sistemoje sutartinės sąlygos

I dalis. Bendrosios nuostatos

Redakcija: 2016-10-20

Ši sutartis nustato sąlygas ir tvarką, kuriomis jūs galite naudotis CoinGate sistema (kaip apibrėžta toliau) operacijų (pirkimo, pardavimo) virtualia valiuta Bitcoin vykdymui, taip pat naudotis kitomis CoinGate sistemos paslaugomis.

SVARBU! CoinGate sistemoje pasiūlydami mums iš jūsų nupirkti ir (ar) jums parduoti nesvarbu kokį kiekį virtualios valiutos Bitcoin ir (ar) CoinGate sistemoje atlikdami bet kokią su virtualia valiuta Bitcoin susijusią operaciją, jūs automatiškai ir besąlygiškai sutinkate su šiomis sutarties sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis bei jas vykdyti. Jeigu CoinGate sistemoje atliekate bet kokius kitus veiksmus, aprašytus šių sutartinių sąlygų specialiosiose dalyse (papildomose sąlygose), jūs taip pat automatiškai ir besąlygiškai sutinkate su atitinkamomis šių sutartinių sąlygų specialiosios dalies nuostatomis (papildomomis sąlygomis) ir įsipareigojate jų laikytis bei jas vykdyti.

Jeigu jums šios sutarties sąlygos yra visiškai ar iš dalies nepriimtinos arba nesuprantamos, arba neaiškios, jūs neturite teisės mums parduoti ir (ar) nupirkti iš mūsų jokio virtualios valiutos Bitcoin kiekio. Jei jūs abejojate dėl šios sutarties sąlygų, turite pasikonsultuoti su teisininku prieš sudarydami su mumis bet kokį su virtualios valiutos Bitcoin pirkimu ir (ar) pardavimu susijusį sandorį.

 1. Sutartyje naudojamos sąvokos.

  1. Šioje sutartyje pavartotos toliau šiame punkte išvardytos sąvokos turi tokią reikšmę:

   1. Mes – pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta uždaroji akcinė bendrovė „Virtualios Valiutos“, juridinio asmens kodas 303423510, buveinės adresas Goštauto g. 8, LT-01108, Vilnius, Lietuvos Respublika, el. paštas info@coingate.com;

   2. CoinGate sistema – Interneto svetainėje ir (ar) kitaip prieinama mums priklausanti, mūsų administruojama, palaikoma ir vystoma kompiuterių programa su atitinkamomis vartotojo sąsajomis, skirta Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymui;

   3. Darbo diena – bet kuri metų diena, išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytas šventines dienas. Nustatant darbo dienos pradžią ir pabaigą vadovaujamasi Lietuvos (Vilniaus) laiku;

   4. Interneto svetainė – internetinė svetainė coingate.com įskaitant ir visus jos subdomenus;

   5. Paskyra – jums registruojantis CoinGate sistemoje jūsų vardu sukurta nuoroda, per kurią jūs gali jungtis prie CoinGate sistemos ir identifikuoti save;

   6. Sąlygos – šios sutarties sąlygos, taip pat bet kokie jos priedai, į kuriuos nuoroda pateikiama šiose sąlygose;

   7. Tradicinė valiuta – eurai arba JAV doleriai;

   8. Virtuali valiuta – virtuali valiuta Bitcoin;

   9. Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo sutartis – pagal šias Sąlygas sudaroma nuotolinė vienkartinio vykdymo sutartis dėl Virtualios valiutos pirkimo iš mūsų arba pardavimo mums. Konkreti Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo sutartis yra atitinkamų operacijų Virtualia valiuta pagrindas.

  2. Ten, kur reikalauja kontekstas, sąvokos, šiose Sąlygose pavartotos vienaskaita, reiškia ir daugiskaitą bei atvirkščiai.

 2. Naudojimosi CoinGate sistema prielaidos.

  1. Būtina išankstinė naudojimosi CoinGate sistema sąlyga yra jūsų Paskyros CoinGate sistemoje sukūrimas. Teisę ir galimybę CoinGate sistemoje sudaryti Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo sutartis jūs įgysite tik po to, kai toliau šiose Sąlygose nustatyta tvarka užsiregistruosite CoinGate sistemoje pateikdami reikiamus duomenis apie save. Jeigu jūs veikiate juridinio asmens vardu, turi būti pateikti duomenis ir apie jūsų atstovaujamą juridinį asmenį.

 3. Programinės įrangos naudojimas.

  1. Prisijungimui prie CoinGate sistemos galite naudotis savo turima programine įranga, atitinkančia Interneto svetainėje nurodytus reikalavimus, arba iš Interneto svetainės atsisiųstomis mūsų pateiktomis programomis (aplikacijomis). Reikalavimai programinei įrangai, skirtai prisijungti prie CoinGate sistemos ir ja naudotis, taip pat mūsų pateiktų programų (aplikacijų) atsisiuntimo ir diegimo instrukcijos pateikiamos Interneto svetainėje.

 4. CoinGate sistemoje atliktų veiksmų teisinė galia.

  1. Naudodamiesi CoinGate sistema jūs sutinkate ir pripažįstate, kad visi ir bet kokie naudojantis jūsų paskyra CoinGate sistemoje atlikti veiksmai (sandoriai), susiję su Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymu ir vykdymu, naudojimusi kitomis CoinGate sistemos paslaugomis ir (ar) kitų šių Sąlygų nuostatų vykdymu, patvirtinti šiose Sąlygose ir CoinGate sistemoje nurodyta tvarka, yra galiojantys ir sukeliantys tokias pat teisines pasekmes kaip ir veiksmai (sandoriai), įforminti jūsų pasirašytu, o jei jūs veikiate juridinio asmens vardu – tai ir tokio asmens antspaudu patvirtintu popieriniu dokumentu.

 5. Paskyros CoinGate sistemoje sukūrimas.

  1. Jūsų identifikavimui jums per savo paskyrą prisijungiant prie CoinGate sistemos bus naudojami jūsų elektroninio pašto adresas, jūsų susikurtas prisijungimo slaptažodis ir toliau šiose Sąlygose nurodyta tvarka pateikti jūsų duomenys.

  2. Elektroninio pašto adresas, kurį jūs nurodysite savo identifikavimui, galios visą jūsų paskyros galiojimo laikotarpį ir nebus keičiamas. Savo identifikavimui skirtą prisijungimo slaptažodį jūs galėsite bet kada pasikeisti atlikdamas atitinkamus Interneto svetainėje nurodytus veiksmus.

  3. Jūsų paskyra CoinGate sistemoje bus sukurta jums nurodžius elektroninio pašto adresą ir susikūrus slaptažodį. Paskyros sukūrimas jums leis naudotis Interneto svetaine ir susipažinti su CoinGate sistemos veikimu, tačiau nebus pakankamas operacijų Virtualia valiuta atlikimui.

  4. Tam, kad galėtumėte CoinGate sistemoje atlikti operacijas Virtualia valiuta (sudaryti pirkimo – pardavimo sutartis ir jas įvykdyti), jūs turite tinkamai atskleisti mums savo asmens tapatybę. Tuo tikslu prieš pirmąją operaciją Virtualia valiuta jūs turite užsiregistruoti CoinGate sistemoje elektroniniu paštu mums atsiųsdami arba įkeldami į CoinGate sistemą šiuos dokumentus:

   1. jei veikiate juridinio asmens vardu – šio juridinio asmens registracijos liudijimo skenuotą spalvotą kopiją arba Juridinių asmenų registro elektroninį sertifikuotą išrašą;

   2. jei veikiate kaip fizinis asmuo – valstybės kompetentingos institucijos išduoto galiojančio asmens dokumento (piliečio paso ar asmens tapatybės kortelės) skenuotą spalvotą kopiją (tų lapų ar pusių, kuriuose užfiksuoti asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir dokumento galiojimo data).

  5. Jūs privalote pranešti mums apie šių Sąlygų 5.d punkte nurodytų dokumentų pasikeitimą ne vėliau kaip per dešimt (10) dienų aukščiau nurodyta tvarka pateikdamas pasikeitusių dokumentų kopijas.

  6. Mes pasiliekame teisę pareikalauti iš jūsų pateikti dokumentų originalus arba įstatymų nustatyta tvarka tinkamai patvirtintas popierines kopijas.

  7. Jūs privalote užtikrinti savo paskyros ir savo prisijungimo prie CoinGate sistemos duomenų slaptumą. Mes neprisiimame atsakomybės už jūsų neinicijuotus veiksmus CoinGate sistemoje ir bet kokias jų pasekmes, jeigu tie veiksmai yra atlikti ir patvirtinti prie CoinGate sistemos prisijungus panaudojant jūsų elektroninio pašto adresą ir jūsų susikurtą slaptažodį. Visa rizika dėl šiame punkte nurodytų veiksmų tenka išimtinai tik jums.

  8. Paskyros sukūrimo, užsiregistravimo ir prisijungimo prie CoinGate sistemos veiksmai ir tvarka detalizuojami Interneto svetainėje.

 6. Mūsų atsakomybės apribojimai.

  1. CoinGate sistema sudaro galimybę jums patogiau sudaryti ir įvykdyti Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo sutartis, tačiau pati savaime nėra skirta ir neatlieka Virtualios valiutos perrašymo, saugojimo ar vertės nustatymo funkcijų. Todėl mes jokiais atvejais neprisiimame atsakomybės už jūsų turimos Virtualios valiutos vertės kitimą ar praradimą.

  2. Jūs turite atsižvelgti, kad Virtualios valiutos vertė dėl objektyvių, nuo mūsų nepriklausančių priežasčių gali keistis pakankamai smarkiai ir per pakankamai trumpą laikotarpį. Todėl sudarydami Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo sutartį turite įvertinti, kad perkamos ar parduodamos Virtualios valiutos vertė tradicinių valiutų (pinigų) atžvilgiu sutarties įvykdymo (Virtualios valiutos perrašymo įgijėjui) metu gali būti pasikeitusi ir neatitikti sutarties sudarymo metu buvusios vertės. Riziką dėl tokio vertės pasikeitimo prisiimate jūs.

 7. Mūsų programinės įrangos vystymas ir keitimas.

  1. Mes pasiliekame sau teisę bet kada savo nuožiūra vystyti, tobulinti ir kitaip keisti Interneto svetainę ir (ar) CoinGate sistemą sudarančias aplikacijas ar kitas su paslaugų teikimu susijusias programas, Interneto svetainės ir (ar) CoinGate sistemos funkcijas ir funkcionalumą, įskaitant, bet neapsiribojant: funkcijų kiekį (tiek jį padidindami, tiek ir sumažindami), jų apimtį (tiek ją padidindami, tiek ir sumažindami), funkcijų naudojimo tvarką, jūsų identifikavimui reikalingų duomenų apimtį ir identifikavimo procedūras ir kt. Esant reikalui ir galimybei mes apie šiame punkte nurodytus pakeitimus savo nuožiūra paskelbsime Interneto svetainėje. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius jūsų ir bet kokių trečiųjų asmenų praradimus ir nepatogumus, kuriuos jūs galite patirti dėl šiame punkte nurodytos mūsų teisės įgyvendinimo, arba nuo tokios atsakomybės esame atleidžiami.

 8. Paslaugų teikimo apribojimai ir nutraukimas.

  1. Mes pasiliekame sau teisę bet kada be jokio išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti šiose Sutarties sąlygose numatytų paslaugų teikimą jums, taip pat blokuoti arba panaikinti jūsų Paskyrą, jeigu jūs nevykdote arba vykdote netinkamai šiose Sutarties sąlygose nurodytas ir (arba) iš Sutarties kylančias savo pareigas ar kitaip pažeidžiate Sutarties nuostatas, arba kai atitinkamos paslaugos teikimas jums gali sukelti grėsmę CoinGate sistemos ar Interneto svetainės saugumui, arba kompetentingų valstybės institucijų nurodymu ar pasiūlymu, arba jei tokie apribojimai tampa reikalingi pagal teisės aktus, arba mums įtarus, kad jūs paslaugomis naudojatės neteisėtai veiklai, arba jeigu mūsų nuomone jūsų naudojimasis paslaugomis gali padaryti žalos mūsų reputacijai. Tuo atveju, jeigu paslaugų teikimas apribojamas arba nutraukiamas mums įtariant jus neteisėta veikla, šios aplinkybės nebuvimą mums turite įrodyti jūs.

  2. Mes pasiliekame teisę bet kada be jokio išankstinio įspėjimo apriboti ar nutraukti paslaugų teikimą arba nustatyti specialias sąlygas paslaugų naudojimuisi, jeigu jūs versitės veikla, kuri mūsų nuomone yra susijusi su didesne rizika (lošimų organizavimas, prekyba ribotos civilinės apyvartos daiktais ir pan.).

  3. Interneto svetainėje gali būti nurodyti ir kiti paslaugų teikimo apribojimai arba jų taikymo atvejai bei sąlygos.

 9. Informacijos saugojimas.

  1. Mes esminę su Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymu ir vykdymu susijusią informaciją įsipareigojame savo poreikiams saugoti ne trumpiau kaip dešimt (10) metų savo nuožiūra pasirinktose patvariose laikmenose.

  2. Kita vertus, jūs, siekdami turėti įrodymus apie savo arba mūsų vykdant šias Sąlygas atliktus veiksmus, turėtumėte atitinkamą informaciją išsisaugoti ir saugoti savo patvariojoje laikmenoje.

  3. Mes su paslaugų teikimu susijusią informaciją, įskaitant jūsų duomenis, įsipareigojame saugoti dėdami tam reikalingas pastangas pagal įprastai tokiais atvejais taikomą praktiką, tačiau nesiimame garantuoti visiško informacijos ir duomenų saugumo. Mums atsakomybė už bet kokias neigiamas pasekmes, jūsų patirtas dėl informacijos ir duomenų Interneto svetainėje (CoinGate sistemoje) neišsaugojimą atsiranda tik tokiu atveju, jeigu dėl to nustatoma mūsų kaltė.

 10. Komisiniai mokesčiai.

  1. Mūsų komisinių mokesčių ir įkainių, kuriuos mes prašysime jūsų sumokėti už Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymą, taip pat už kitų pagal šias sutartines sąlygas, įskaitant jos specialiąją dalį (papildomas sąlygas) teikiamas paslaugas, dydis nurodomas Interneto svetainėje. Jūs už konkrečias operacijas Virtualia valiuta turėsite apmokėti mums Interneto svetainėje nurodytais įkainiais, galiojančiais tų operacijų atlikimo momentu.

  2. Mes pasiliekame teisę mūsų imamiems komisiniams mokesčiams savo nuožiūra taikyti nuolaidas. Nuolaidų dydžiai, jų taikymo sąlygos ir tvarka nurodomi šių sąlygų IV dalyje ir (arba) Interneto svetainėje.

 11. Bendrosios teisės ir pareigos.

  1. Jūs privalote:

   1. veikti sąžiningai ir laikytis šių Sąlygų bei kitų nuostatų, naudotis CoinGate sistema pagal jos naudojimą nustatančias taisykles, laiku vykdyti savo pinigines prievoles mums;

   2. nedelsiant (bet ne vėliau kaip tą pačią darbo dieną, kai sužinojote) pranešti mums Interneto svetainėje nurodytu mūsų elektroninio pašto adresu apie netinkamai suteiktas paslaugas, apie prisijungimo prie CoinGate duomenų praradimą, vagystę ar neautorizuotą naudojimą ar neteisėtą įgijimą, taip pat apie prisijungimui prie CoinGate sistemos naudojamo savo išmanaus įrenginio praradimą;

   3. mums paprašius arba CoinGate sistemoje esant atitinkamam reikalavimui, patikslinti tikrus jūsų asmens tapatybę identifikuojančius duomenis. Mes pasiliekame teisę nedelsiant be jokio papildomo pranešimo nutraukti ir (arba) sustabdyti bet kokias operacijas Virtualia valiuta su jumis, jei jūs nevykdysite šiame punkte nurodytų savo pareigų arba vykdysite jas netinkamai;

   4. CoinGate sistemoje registruotis tik vieną kartą, išskyrus atvejį, kai jūsų paskyra tapo prieinama kitiems asmenims. Tokiu atveju jūs galite sukurti naują paskyrą po to, kai mus įspėsite elektroniniu laišku ir mes užblokuosime senąją paskyrą bei sudarysime galimybę jums susikurti naują paskyrą;

   5. nenaudoti CoinGate sistemos neteisėtiems veiksmams (neteisėtų sandorių sudarymui, sukčiavimui ir pan.), taip pat tokiai veiklai, dėl kurios gali nukentėti mūsų reputacija. Jei jums kyla abejonių dėl jūsų vykdomos veiklos atitikimo šio punkto reikalavimams, privalote apie savo veiklos pobūdį pranešti mums ir neatlikti jokių operacijų Virtualia valiuta kol mes nenurodysime kitaip;

   6. imtis visų reikiamų protingų priemonių, kad būtų užkirsta kelias neteisėtam su operacijomis Virtualia valiuta susijusių savo duomenų atskleidimui, pasisavinimui ar panaudojimui.

  2. Mes jums įsipareigojame:

   1. veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų jūsų interesus;

   2. siekti, kad Interneto svetaine ir CoinGate sistema būtų galima naudotis pagal jų paskirtį, laiku imtis priemonių, kad būtų pašalinti Paslaugų teikimo ir (ar) CoinGate programos veikimo sutrikimai;

   3. jums siūlyti teisingą ir sąžiningą perkamos ir (ar) parduodamos Virtualios valiutos kainą, paremtą atitinkamose Virtualios valiutos prekybos (apsikeitimo) biržose atitinkamu metu (pasiūlymo pateikimo, Virtualios valiutos perrašymo metu) galiojančiomis kainomis;

   4. tinkamai vykdyti savo pinigines prievoles jums.

  3. Užsiregistravę CoinGate sistemoje jūs automatiškai sutinkate savo registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu gauti iš mūsų informaciją, susijusią su operacijomis Virtualia valiuta, įskaitant ir įvairius pasiūlymus įsigyti papildomas paslaugas, prekes ir pan. Jūs gali bet kada atšaukti šiame punkte nurodytą savo sutikimą, Interneto svetainėje nurodyta tvarka pateikdami mums atitinkamą pranešimą.

 12. Jūsų užtikrinimai ir garantijos.

  1. Naudodamiesi Interneto svetaine ir (ar) CoinGate sistema jūs tuo pačiu garantuojate, kad jūsų pateikiama informacija ir duomenys:

   1. nėra klaidinantys ar neteisingi;

   2. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų CoinGate sistemos ir/ar su ja susijusių aplikacijų veikimą.

 13. Šių Sąlygų keitimai.

  1. Mes pasiliekame teisę bet kada savo nuožiūra pakeisti šias Sąlygas Interneto svetainėje paskelbdami atnaujintą Sąlygų tekstą. Jeigu po atnaujinto Sąlygų teksto paskelbimo Interneto svetainėje jūs toliau vykdysite operacijas Virtualia valiuta, bus laikoma, kad su pakeistomis Sąlygomis sutinkate ir įsipareigojate jų laikytis bei jas vykdyti.

 14. Intelektinės nuosavybės teisės.

  1. Šių Sąlygų pagrindu sudaromos bet kokios sutartys ar kitokie sandoriai nėra autorinės sutartys. Mes su jumis vieni kitiems neperduodame ir nesuteikiame jokių autorių ar su jomis susijusių teisių, išskyrus teisę naudoti atitinkamas šiose Sąlygose aptartas mūsų aplikacijas ar kitas kompiuterių programas, kurios pateikiamos jums tam, kad jūs galėtumėte prisijungti prie CoinGate sistemos ir vykdyti atitinkamas operacijas Virtualia valiuta pagal kartu su atitinkama aplikacija ar kita kompiuterių programa pateikiamas licencines sutartis (paketo licencijomis).

 15. Konfidencialumas.

  1. Tiek mes, tiek jūs privalome neatskleisti tretiesiems asmenims jokios konfidencialios informacijos, kurią sužinosime vieni iš kitų vykdydami operacijas Virtualia valiuta. Šis įsipareigojimas yra neterminuotas. Konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu nebus laikoma, kai informacija vienos šalies bus pateikiama savo advokatams, auditoriams ar šiose Sutarties sąlygose numatytų sutarčių vykdymui pasitelktiems kitiems asmenims, įsipareigojusiems pagal įstatymus ar rašytinius dokumentus laikytis konfidencialumo pareigos, taip pat priežiūros ir kitoms institucijoms, kurios teisės aktuose numatytomis sąlygos turi teisę gauti šią informaciją.

  2. Mes konfidencialia informacija automatiškai laikome ir reikalaujame iš jūsų tokia laikyti informaciją apie operacijų su Virtualia valiuta turinį, su operacijų su Virtualia valiuta vykdymu susijusius saugumo reikalavimus, techninius duomenis, know-how, prekybines paslaptis, susijusias su vienos iš šalių veikla, taip pat bet kokią kitą viešai neskelbiamą kitos šalies informaciją, kurią ši šalis nurodė esant konfidencialia.

 16. Asmens duomenų teisinė apsauga.

  1. Jei jūs esate fizinis asmuo, jūsų mums pateikti asmens duomenys tvarkome remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Šiose sąlygose ir (ar) Internetinėje svetainėje nurodytos apimties jūsų asmens duomenys renkami tam, kad mums su jumis būtų galima sudaryti ir įvykdyti šiose sąlygose nurodytus sandorius, taip pat galimam įsiskolinimo valdymui.

  2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pagrindu jūs turite teisę prašyti pakeisti ir (arba) sunaikinti mūsų turimus jūsų asmens duomenis, jų tvarkymui tapus nepagrįstam.

 17. Šių sąlygų galiojimas.

  1. Jei paaiškėtų, kad kuri nors iš šių Sąlygų nuostatų prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ir dėl to yra negaliojanti, tai nedaro negaliojančių visų Sąlygų ar jų pagrindu sudarytų sutarčių. Tokiu atveju mes įsipareigojame negaliojančią Sąlygų nuostatą pakeisti ekonomine ir teisine prasme artimiausia jai nuostata.

 18. Taikytina teisė. Teismingumas.

  1. Šios Sąlygos yra parengtos remiantis Lietuvos Respublikos teise. Šių Sąlygų pagrindu sudaromoms sutartims ir iš jų ar dėl jų atsirandantiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  2. Bet kokie iš šių Sąlygų pagrindu sudarytų sutarčių ar dėl jų kilę teisiniai ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Paslaugų teikėjo buveinę.

 19. Skundų ir pretenzijų pateikimas.

  1. Skundus ir pretenzijas dėl šių sąlygų nuostatų nevykdymo arba netinkamo vykdymo mums galite pateikti elektroniniu paštu adresu info@coingate.com

II dalis. Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo operacijos

 1. Sutarties Sąlygų II dalies dalykas.

  1. Šių Sąlygų II dalies dalykas – Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymas ir vykdymas CoinGate sistemoje.

 2. Virtualios valiutos pirkimas iš mūsų.

  1. Įprastai vienos operacijos metu iš mūsų jūs galite nusipirkti Virtualios valiutos už ne mažesnę kaip atitinkamai 10 (dešimt) eurų arba 10 (dešimt) JAV dolerių sumą ir ne didesnę kaip 1000 (vienas tūkstantis) eurų arba 1000 (vienas tūkstantis) JAV dolerių sumą. Norėdami nusipirkti Virtualios valiutos už didesnę sumą, turite susisiekti su mumis Interneto svetainėje paspaudę nuorodą SUPPORT arba Interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

  2. Norėdami sudaryti Virtualios valiutos pirkimo iš mūsų sutartį, CoinGate sistemoje į atitinkamus laukelius turite įrašyti savo pasirinktos Tradicinės valiutos sumą, už kurią norite nusipirkti Virtualios valiutos, arba norimos nusipirkti Virtualios valiutos kiekį. CoinGate sistema automatiškai apskaičiuos ir mūsų vardu pasiūlys atitinkamai preliminarų konkretų Virtualios valiutos kiekį (jei nurodėte Tradicinės valiutos sumą, už kurią norite įsigyti Virtualios valiutos) arba preliminarią Virtualios valiutos kainą (jei nurodėte norimą įsigyti Virtualios valiutos kiekį).

  3. Atkreipkite dėmesį, kad šių Sąlygų 21.b punkte nurodytais atvejais apskaičiuoti dydžiai (Virtualios valiutos kiekio arba jos kainos) yra yra tik preliminarūs. Galutinis jūsų nupirktos Virtualios valiutos kiekis bus apskaičiuotas ir patvirtintas Virtualios valiutos perrašymo jums metu.

  4. Savo valią pirkti iš mūsų Virtualios valiutos už šių Sąlygų 21.b punkte nustatyta tvarka pasiūlytą kainą galite patvirtinti (t. y. akceptuoti mūsų pasiūlymą) pervesdamas nurodytą Tradicinės valiutos sumą į mūsų CoinGate sistemoje nurodytą sąskaitą banke. Nurodytą Tradicinės valiutos sumą įskaičius į mūsų sąskaitą banke bus laikoma, kad jūs su mumis sudarėte konkrečią Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo sutartį.

  5. Jūsų pervestą Tradicinės valiutos sumą įskaičius į mūsų sąskaitą banke, CoinGate sistema sugeneruos ir pateiks jums pranešimą apie galimybę pasiimti (persirašyti savo vardu) jūsų nupirktos Virtualios valiutos kiekį. Pranešime nurodytą Virtualios valiutos kiekį galite pasiimti (persirašyti savo vardu) CoinGate sistemoje paspausdamas nuorodą REDEEM. Nuorodos REDEEM paspaudimo metu galutinai apskaičiuojama ir fiksuojama jūsų nusipirktos Virtualios valiutos kaina, atitinkamas jūsų nusipirktos Virtualios valiutos kiekis perrašomas jūsų vardu ir ta Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta.

  6. CoinGate sistemoje jūs galite pasirinkti, kad jūsų nusipirkta Virtuali valiuta jūsų vardu būtų perrašoma automatiškai po pinigų Tradicine valiuta sumokėjimo mums (Autoredeem funkcija). Tokiu atveju Virtualios valiutos atitinkamo kiekio perrašymas jūsų vardu bus atliktas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jūsų mums sumokėtos Tradicinės valiutos sumos įskaitymo į mūsų sąskaitą banke nereikalaujant iš jūsų jokio papildomo patvirtinimo.

  7. Jūs turite atkreipti dėmesį, kaip yra nurodyta aukščiau, kad nuo Virtualios valiutos preliminarios kainos, kurią apskaičiuoja CoinGate sistema jums suvedus atitinkamus duomenis, pateikimo jums iki Virtualios valiutos perrašymo jūsų vardu, jūsų nusipirkto Virtualios valiutos kiekio vertė gali būti pasikeitusi (padidėjusi arba sumažėjusi). Todėl jūsų vardu gali būti perrašomas kitoks (didesnis arba mažesnis) nei buvo preliminariai nurodytas Virtualios valiutos kiekis.

  8. CoinGate sistema automatiškai sugeneruos ir išsiųs jums pranešimą apie sėkmingai sudarytą ir įvykdytą Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo sutartį.

  9. Išskyrus šių Sąlygų 21.f punkte nurodytą atvejį, jei per 14 (keturiolika) dienų nuo šių Sąlygų 21.e punkte nurodyto pranešimo pateikimo nusipirkto Virtualios valiutos kiekio nepasiimsite (nepersirašysite savo vardu aktyvuodamas REDEEM nuorodą), bus laikoma, kad Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo sutarties atsisakėte. Tokiu atveju jums bus grąžinta jūsų mums pervesta suma Tradicine valiuta, iš jos prieš tai atėmus mums už pinigų pervedimą tenkančių banko mokesčių sumą ir mūsų komisinio mokesčio sumą.

  10. Po nusipirktos Virtualios valiutos perrašymo jūsų vardu (nesvarbu, ar jums aktyvavus REDEEM nuorodą, ar automatiškai šių Sąlygų 21.f punkte nurodytu atveju) atsisakyti tos Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo sutarties nebegalėsite.

 3. Virtualios valiutos pardavimas mums.

  1. Įprastai vienos operacijos metu mums jūs galite parduoti ne mažiau nei 0,01 (vieną šimtąją) ir ne daugiau kaip 10 (dešimt) Virtualios valiutos Bitcoin. Norėdami parduoti didesnį kiekį Virtualios valiutos, turite susisiekti su mumis Interneto svetainėje paspaudę nuorodą SUPPORT arba Interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

  2. Norėdami sudaryti Virtualios valiutos pardavimo mums sutartį, CoinGate sistemoje į atitinkamus laukelius turite įrašyti norimą parduoti Virtualios valiutos kiekį. CoinGate sistema automatiškai apskaičiuos ir mūsų vardu pasiūlys kainą jūsų pasirinkta Tradicine valiuta, už kurią mes esame pasirengę nupirkti jūsų pasiūlytą Virtualios valiutos kiekį. Toks CoinGate sistemos sugeneruotas pasiūlymas (oferta) galioja ir saisto mus 10 (dešimt) minučių.

  3. CoinGate sistemos mūsų vardu sugeneruotą pasiūlymą nupirkti iš jūsų Virtualios valiutos galite patvirtinti (akceptuoti) per 10 (dešimt) minučių nuo jo pateikimo savo veiksmais – Interneto svetainėje nustatyta tvarka per CoinGate sistemą perrašydami mums pasiūlyme nurodytą Virtualios valiutos kiekį. Šį Virtualios valiutos kiekį galutinai perrašius mūsų vardu laikoma, kad Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta ir įvykdyta.

  4. Jūsų mums parduotos Virtualios valiutos kiekį perrašius mūsų vardu mes pervesime jums atitinkamą jūsų pasirinktos tradicinės valiutos sumą į jūsų Paskyroje nurodytą banko sąskaitą, prie tai atėmę iš kainos mums priklausančių komisinių mokesčių sumą.

  5. CoinGate sistema automatiškai sugeneruos ir išsiųs jums pranešimą apie sėkmingai sudarytą ir įvykdytą Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo sutartį.

  6. Po mums parduotos Virtualios valiutos perrašymo mūsų vardu atsisakyti tos Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo sutarties nebegalėsite.

III dalis. Specialios (papildomos) sąlygos dėl coingate sistemos papildomų paslaugų

 1. Sutarties Sąlygų III dalies dalykas.

  1. Šių Sąlygų III dalies dalykas – Virtualios valiutos sąskaitos CoinGate sistemoje atidarymas, valdymas ir su tuo susijusios paslaugos.

  2. Šioje dalyje nustatytos papildomos sąlygos taikomos, jeigu jūs CoinGate sistemą naudojate tam, kad iš savo klientų už jiems jūsų tiekiamas prekes ir (ar) teikiamas paslaugas mainais (atsiskaitant) galėtumėte priimti Virtualią valiutą, ją laikyti arba parduoti mums (iškeisti į tradicinę valiutą).

  3. Šioje dalyje nustatytos papildomos sąlygos yra skirtos tik B2B (business to business) tipo teisiniams santykiams ir nėra skirtos bei nesuteikia teisės toliau šiose papildomose sąlygose nurodytus veiksmus (operacijas) su virtualia valiuta Bitcoin CoinGate sistemoje atlikti fiziniams asmenims jų vartojimo tikslais, t. y. tikslais, nesusijusiais su jų verslu, prekyba, amatu ar profesija.

 2. Šioje sutartinių sąlygų dalyje naudojamos sąvokos.

  1. Šioje sutarties Sąlygų III dalyje naudojamos sąvokos:

   1. Atsiskaitymų vieta – Jūsų valdoma ar kitaip naudojama vieta, kurioje Klientai (kaip apibrėžta toliau) įvykdo savo piniginę prievolę jums (atsiskaito su jumis už jiems parduotas prekes ar suteiktas paslaugas ir pan.); Atsiskaitymų vieta šių Sutarties sąlygų prasme gali būti ir jūsų elektroninė parduotuvė.

   2. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris pagal savo su jumis sudarytą sandorį turi piniginę prievolę jums ir ketina ją įvykdyti sumokėdamas virtualia valiuta Bitcoin.

  2. Ten, kur reikalauja kontekstas, sąvokos, šioje dalyje pavartotos vienaskaita, reiškia ir daugiskaitą ir atvirkščiai.

  3. Kitos šioje dalyje panaudotos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip apibrėžta sutarties Sąlygų I dalyje.

  4. Šios dalies sąlygos netaikomos ir negalioja vartotojams, t. y. fiziniams asmenims, kurie CoinGate sistema naudojasi tikslais, nesusijusiais su jų verslu, prekyba, amatu ar profesija. Jeigu jūs CoinGate sistema pasinaudojate šios dalies nurodytais būdais ar tikslais, laikoma, kad jūs naudojatės ja ne vartojimo, o su jūsų verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiems tikslams.

 3. Atsiskaitymo vietų registracija.

  1. Norėdami pasinaudoti CoinGate sistema šioje dalyje nurodytiems tikslams, turite CoinGate sistemoje užregistruoti bent vieną savo Atsiskaitymo vietą. Atsiskaitymo vietos yra siejamos su konkrečia Paskyra CoinGate sistemoje ir jų registracija leidžiama tik po tokios Paskyros sukūrimo. Jūs bet kada galite koreguoti (papildyti, keisti, panaikinti) užregistruotų savo Atsiskaitymo vietų sąrašą, prisijungę prie CoinGate sistemos ir save tinkamai identifikavę.

  2. Mes pasiliekame teisę riboti leidžiamų CoinGate sistemoje užregistruoti su viena Paskyra susietų Atsiskaitymo vietų skaičių.

  3. Atsiskaitymo vietų registravimo CoinGate sistemoje, taip pat jų sąrašo keitimo veiksmai ir tvarka detalizuojami Interneto svetainėje.

 4. Virtualios valiutos sąskaitos CoinGate sistemoje atidarymas ir valdymas.

  1. Užregistravę savo Atsiskaitymo vietą jūs įgysite teisę CoinGate sistemoje savo (savo atstovaujamo juridinio asmens) vardu atidaryti Virtualios valiutos sąskaitą. Virtualios valiutos sąskaitos CoinGate sistemoje atidarymo veiksmai ir tvarka detalizuojami Interneto svetainėje.

  2. Į savo (ar savo atstovaujamo juridinio asmens) vardu atidarytoje Virtualios valiutos sąskaitoje CoinGate sistemoje galite gauti Virtualios valiutos sumas, jas iš tokios sąskaitos pervesti tretiesiems asmenims, taip pat parduoti mums šių sutarties sąlygų II dalyje nurodyta tvarka.

 5. Paslaugų apimtis. Mūsų atsakomybės ribotumas.

  1. Pagal šią Sąlygų dalį teikiamos paslaugos sudaro galimybę jums turėti ir valdyti Virtualios valiutos sąskaitą CoinGate sistemoje, taip pat gauti su Virtualia valiuta susijusią informaciją (Virtualios valiutos kainą (vertę palyginus su konkrečia Tradicine valiuta) konkrečiu momentu ir kt.), tačiau nei paslaugos, nei CoinGate programa patys savaime nėra skirti ir neatlieka Virtualios valiutos perrašymo, saugojimo ar vertės nustatymo funkcijų. Todėl mes jokiais atvejais neprisiimame atsakomybės už jūsų turimos Virtualios valiutos vertės kitimą ar praradimą.

  2. Jūs turite atsižvelgti, kad Virtualios valiutos vertė dėl objektyvių priežasčių gali keistis pakankamai smarkiai per pakankamai trumpą laikotarpį. Todėl parduodami prekes savo Klientams ir atsiskaitymui iš jų priimdami Virtualią valiutą, jūs turėtumėte įvertinti, kad prekių grąžinimo atveju už tą prekę Kliento sumokėto Virtualios valiutos kiekio vertė gali būti pasikeitusi. Rizika dėl tokios vertės pasikeitimo prisiimate jūs.

 6. Apmokėjimas už paslaugas.

  1. Mūsų komisinių mokesčių ir įkainių, kuriuos mes prašysime jūsų sumokėti už pagal šią Sąlygų dalį teikiamas paslaugas, dydis nurodomas Interneto svetainėje. Jūs už konkrečias jums suteiktas paslaugas turėsite apmokėti mums Interneto svetainėje nurodytais įkainiais, galiojančiais tų paslaugų suteikimo momentu.

IV dalis. Nuolaidų sistema

 1. Sutarties Sąlygų IV dalies dalykas.

  1. Šių Sąlygų IV dalies dalykas – nuolaidų mūsų imamam komisiniam mokesčiui taikymo pagrindas ir tvarka.

  2. Pagal šią Sąlygų IV dalį nuolaidos taikomos tik komisiniam mokesčiui, kurį mes imame už Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymą CoinGate sistemoje. Mūsų mokesčiams už CoinGate sistemoje teikiamas kitas paslaugas (Virtualios valiutos priėmimas, laikymas ir kt.,) šios nuolaidos netaikomos.

 2. Šioje Sąlygų IV dalyje nurodytų nuolaidų taikymo sąlygos.

  1. Tam, kad įgytumėte teisę pasinaudoti šioje Sąlygų IV dalyje aprašyta nuolaida, turite atitikti abi šias sąlygas: (1) turite būti užsiregistravę CoinGate sistemoje ir (2) Interneto svetainėje nustatyta tvarka turite būti savo vardu sukūrę referalinę nuorodą CoinGate sistemoje.

 3. Šioje Sąlygų IV dalyje nurodytų nuolaidų taikymo tvarka.

  1. Jeigu esate įgijęs teisę į šioje Sąlygų dalyje aprašytą nuolaidą, tai už kiekvieną Virtualios valiutos pirkimo – pardavimo sandorį, kurį klientas sudaro, užsiregistravęs CoinGate sistemoje per jūsų sukurtą referalinę nuorodą, mūsų imamam komisiniam mokesčiui taikoma iki 1 (vieno) proc. nuo to sandorio metu perkamos – parduodamos Virtualios valiutos kiekio dydžio nuolaida. Tikslus konkrečiu momentu taikomos nuolaidos dydis skelbiamas Interneto svetainėje.

  2. Šių Sąlygų 31.a punkte nurodytą Nuolaidos sumą jūs savo nuožiūra galite paskirti tik sau (tokiu atveju jūsų klientas sumokės visą komisinį mokestį, iš kurio atitinkama nuolaidos suma bus pervesta jums) arba tik savo klientui (tokiu atveju jūsų kliento mums mokėtinas komisinis mokestis bus sumažintas atitinkama nuolaidos suma), arba savo nuožiūra pasirinktomis dalimis ją padalinti sau ir savo klientui (tokiu atveju bus atitinkamai sumažintas jūsų kliento mums mokėtinas komisinis mokestis ir jums bus pervesta atitinkama nuolaidos suma, neviršijant bendros nuolaidos sumos). Savo pasirinkimą, kaip turi būti naudojama nuolaidos suma, įgyvendinti galite Internetinėje svetainėje nurodyta tvarka.

  3. Šioje Sąlygų IV dalyje aprašytos nuolaidos išmokamos tik Virtualia valiuta.